Referater

 • Årsmøde 2023

  Referat fra Årsmøde i Nordjyske Vinavler lørdag den 18. februar 2023, på Nordjyllands Landbrugsskole.

  1. Velkomst.

  Ole Bød velkommen til årsmøde og var glad for at så mange var mødt op.

  • Valg af dirigent.

  Ole Foreslog Poul som Dirigent.  Valgt.

  Poul konstaterede årsmøde som lovligt indvarslet og læste dagsordnen op. Ingen bemærkninger til denne.

  • Arbejdsgruppens beretning

  Ole orienterede om aktiviteterne i det forløbne år:

  • Medlemsmøde i Ridemandsmølle i foråret 2022 – Godt besøgt og vi forsøger igen i 2023.
  • ”Åbne Vingårde” blev afholdt i Vendsyssel med besøg på 3 vingårde. Der sluttede med frokost og smagsprøver.
  • Vinskuet blev afholdt i Ridemandsmølle. Her var der også god tilslutning, med smagning af mange gode vine.
  • Der har ikke været afholdt formandsmøde i FDV – derfor ingen beretning derfra.
  • ”Åbne vingårde” vil i år blive omkring Nibe den 26. august 2023. Nærmer kommer.

  Beretningen godkendt.

  • Fremlæggels af Regnskab for 2022.

  Jette fremlagde regnskab for året 2022.

  Årets resultat et underskud på kr. 1.431,65. Egenkapital på kr. 11.326,39.

  Regnskabet godkendt.

  • Fastsættelse af kontingent for 2024:

  Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,- Vedtaget.

  • Valg til arbejdsgruppe

  På Valg:

  Ole Andersen og Poul Tradsborg. Begge ville modtage genvalg. Genvalgt.

  Jette Strauss – kasser posten – ønskede ikke genvalg.

  Valgt blev Hanne Bank Kristensen.

  • Indkomne forslag.

  Der var ingen forslag.

  • Eventuelt

  Der var forespørgsel om man også ville tage mousserende vin med til vinskue. Nej det bliver for meget. Men foreslog at der nedsættes en gruppe til at dele information om mousserende vine.

  Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet og gav ordet til formanden.

  Referent

  Poul Tradsborg

 • Årsmøde 2022

  Referat fra Nordjyske Vinavleres Årsmøde 2022. Lørdag den 19. februar 2022 kl. 10,00 til 14,00 på Lundbæk Landbrugsskole med følgende program:

            1.    Velkomst

  Ole bød velkommen til Årsmødet.

            2.    Valg af dirigent

  Arne valgt som dirigent.

  Erklærede mødet for lovligt indvarslet.

            3.    Arbejdsgruppens beretning for 2021

  Sidste år blev Årsmøde og vinskue afholdt på samme tidspunkt. 45 medlemmer.  24 deltagere.

  Sidste år var der forslag om indkøb af vinglas til vinskue.

  Besluttet at arbejdsgruppen ikke ville forestår arbejdet. Forslår at de enkelte medlemmer selv står for egne glas.

  Hjørring Dyrskue vil om rokere pladsen, dvs. at vinmarken skal flytte alle planterne. Arbejdsgruppen vil ikke flytte planter og der bliver ikke lavet nyt.

  Susanne og Mikal vil arrangere vingårdsbesøg i Vendsyssel der bliver den 27 august 2022. Nærme vil tilgå.

  Har været til formandsmøde i FDV. Man taler stadigvæk om, at man skal lave en lokalgruppe i Nordjylland. Men vi er en erfagruppe.  Hovedsigtet fra FDV er at man skal lave foreningsarbejde for FDV.

  FDV savner instruktører til vinfremstilling. Man skal melde sig til FDV, sekretariatet.

  Beretningen godkendt.

               4.    Fremlæggelse af regnskab

  Jette fremlagde det reviderede regnskab.

  Jette er ved at undersøge om der skal betales negative renter.

  Konto er ikke en foreningskonto, men knyttes op på den enkelte kasserer.

  Forslag til at kassereren belønnes med 2 fl. Vin. Enstemmig vedtaget.

  Regnskabet godkendt.

                5. Fastsættelse af kontingent for 2023. Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,-

  Debat om, hvor stor vores beholdning skal være.

  Vedtaget.

                6.  Valg til arbejdsgruppe. På valg er: Kasserer: Jette Strauss, Kurt Andersen og  Bent Bisgaard.

  Bent ønsker ikke genvalg.

  Jette og Kurt genvalgt

  Per Mangaard valgt til bestyrelsen.

                7.  Indkomne forslag

  Åge Langeland har indsendt forslag:

  Deltager kan med bringe overskydende materiale til ”markedsplads” i forbindelse med Årsmøde og Vinskue. Kan evt.også tages op på ”madpakkemøde”

  Besluttes at det tages op hver gang foreningen holder egne arrangementer, så laver vi det.                     8. Eventuelt

  Forespørgsel om hvordan hjemmesiden fungere.

  Kurt forespurgte til interesse for afholdelse af klubdage.

  Tilkendegivelse af at var en god ide. Forsøges at afholdes i foråret,

  Præsentation af nye medlemmer.  Per, Karsten og Ole

  Årsmødet afsluttet. Ole takkede for godt møde.

  Referent

  Poul Tradsborg

 • Årsmøde 2021

  Referat fra Nordjyske Vinavleres årsmøde og vinskue 2021.

  Lørdag den 11. september 2021 kl. 9:00 til 14:00 på Lundbæk Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe:

  Da Ole Andersen blev forhindret overtog Poul Tradsborg (ordførerposten)

  Der indledtes med 1 min. Minde for Hans Schmidt.

  1. Velkomst

  Poul bød velkommen til årsmøde

   2. Valg af dirigent

  Poul foreslog valg af Ivan som Dirigent. Valg. Dirigenten takkede for valget og erklærede Årsmødet for lovligt. Dagsordenen godkendt.

  3. Arbejdsgruppens beretning for 2020

  Poul konstaterede, at der udover sidste årsmøde ikke havde været nogen form for aktivitet p.g.a. Corona.

  Beretningen godkendt

  4. Fremlæggelse af regnskab

  Jette fremlagde regnskab for året 2020. Det viste et flot overskud, hvorfor dette årsmøde også var gratis.

  Regnskabet godkendt

   5. Fastsættelse af kontingent for 2022. Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,-.

  Godkendt

  6. Valg til arbejdsgruppe.

   På valg er: Poul Tradsborg Ole Andersen. Bege var villig til genvalg.

  Genvalgt.

   7. indkomne forslag

  Der var ikke indkommet nogle forslag.

   8. Eventuelt.

  Fremvisning af vingårde:
  Hjørringgruppen vil lave en fremvisning i august 2022. Nærmere kommer.

  Erfaringer med fugleskræmsler drøftedes.

  Forslag om at vi indkøber x antal glas til vinskuet. Poul forhører ved Jørgen Madsen om evt. pris. Derefter tages det op i bestyrelsen.

  Referent

  Poul Tradsborg

 • Årsmøde 2020

  Referat fra Årsmøde i Nordjyske Vinavlere. Afholdt den 15. februar 2020 på Lundbæk Landbrugsskole.

  Der var mødt 26 medlemmer

  Ad. 1 – Velkomst.

  Formand Ole Anders bød velkommen til mødet.

  Ad 2 – Valg af dirigent.

  Ole foreslog valg af Hans Jørgen Madsen. Valgt.

  Ad. 3 – Arbejdsgruppens beretning fro 2019

  Ole Andersen gennemgik årets gang:

  Sigrid Gertsen-Schibbye fra Lallemand havde afholdt 2 foredrag om gær m.v. foredragen afholdt på Guldbæk  Vingård. Tak til Lone og Jan for værter for arrangementerne.

  Sigrid var ikke nået det hele igennem, så der bliver nok lavet et foredrag mere i 2020.

  Vinskuet 2019 havde der været 28 vine til bedømmelse. Ved bedømmelse af Rosevin var der 2 til omsmagning, men også denne gang blev det lige, så man måtter videre i bedømmelse inden man fandt den rette vinder.

  3 vinavler fra V. Hornum havde lavet et glimrende arrangement med besøg på vingårdene og efterfølgende frokost og smagsprøver. Formand håbede, at andre ville taget dette initiativ op.

  Til slut takke Ole for ”vendelboernes” indsat ved Hjørring dyrskue, hvor de både holdt planter, lavede vin og stod for standen på dyrskuet.

  Formandens beretning godkendt.

  Ad. 4 – Fremlæggelse af regnskab

  Jette Strauss gennemgik regnskabet, der bl.a. viste et overskud på kr. 3610,-.

  Hun oplyste at kontingentindbetalingen nu fulgte året, hvilket var en stor lettelse for kassereren.

  Regnskabet godkendt.

  Ad. 5 – Fastsættelse af kontingent for 2021

  Arbejdsgruppen foreslå uændret kontingent på kr. 200,- Vedtaget.

  Ad. 6 – Valg til arbejdsgruppen.

  Jette Strauss – kasserer- genvalgt for 1 år

  Bent Bisgaard – genvalgt for 2 år

  Kurt Andersen – Genvalgt for 2 år

  Ad. 7 – Indkomne forslag.

  Ingen indkomne forslag.

  Ad. 8 – Eventuelt

  Ole Andersen orienterede om et formandsmøde, der havde været afholdt i regi af FDV.

  Der var på mødet blevet forelagt forslag til ny struktur, således at de enkelte lokalgrupper skulle varetage administration af medlemmer i deres område. Det havde ført til en del diskussion, idet Nordjyske vinavlere jo var en erfa gruppe og ikke en lokalgruppe under FDV (selvom vi står opført som sådan på FDV.s. hjemmeside).

  Debat om emnet, hvorpå konklusionen blev at vi vedvarende ville være en erfagruppe og ikke tage del i administrationen af alle medlemmer i området.

  Poul Tradsborg foreslog oprettelse af en FB gruppe. Vedtaget og Poul sætter i gang.

  Ole efterlyste ideer til arrangementer for medlemmerne:


  Jan foreslog foredrag med Ole Østergård om sprøjtning og dyrkning af PIWI sorter.

  Vindyrkerene fra området omkring Lønstrup vil afholde et vingårdsbesøg. Nærmer kommer.

  Sluttelig fik vi foredrag om deltagelse i vinskue og fremstilling af vin på anden presning og hedvin.

  Formanden takke for godt møde, hvorpå der var en god frokost.

  Referent

  Poul Tradsborg